Η πράξη BriZE συγκροτείται σε έξι υποέργα από τα οποία τα τρία πρώτα (1-2-3) θα υλοποιηθούν μετά από προμήθεια με πρόσκληση υποβολής προσφορών. Φορέας υλοποίησης είναι το ΓΠΑ-ΕΛΚΕ και ιδιοκτήτης ο Δήμος Κιμώλου. Όλα τα υποέργα και τα πακέτα εργασίας παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα.