Στόχος 1

Ασφάλεια στην υδροδότηση της Κιμώλου

Η πράξη BriZE εξασφαλίζει την αδιάλειπτη και ορθολογική υδροδότηση της Κιμώλου.

Α. Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
Οι εκπομπές CO2 προέρχονται από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για την τροφοδοσία των μονάδων αφαλατώσεων. Στις σύγχρονες μονάδες αντίστροφης όσμωσης η ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι της τάξης των 2,5-4,0 kWh/m3 και εξακολουθεί να αποτελεί τη σημαντικότερη παράμετρο του κόστους λειτουργίας και τον σημαντικότερο παράγοντα εκπομπών CO2 που χρήζει αντιμετώπισης. Η άμβλυνση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του CO2 υλοποιείται μέσω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 100 kWp που μπορεί να καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον 70% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της νέας μονάδας ΑΟ.

Β. Απόρριψη της άλμης
Η απόρριψη άλμης επιβαρύνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μονάδων αφαλάτωσης ενώ -ταυτόχρονα- υποβαθμίζει τα θαλάσσια οικοσυστήματα στην περιοχή απόρριψης. Για τη μείωση του προβλήματος αυτού, θα εγκατασταθεί μονάδα επεξεργασίας της άλμης, η οποία θα επεξεργάζεται μέρος της παραγόμενης άλμης και θα αποδίδει επιπλέον καθαρό νερό της τάξεως περίπου των 4,0 m3/ημέρα. Το σύστημα βασίζεται στην αρχή της εξάτμισης υπό κενό με θερμότητα που παρέχεται σε εξατμιστή με αντλία θερμότητας (ΑΘ) υψηλών θερμοκρασιών (~80 oC).

Στόχος 2

Άμβλυνση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των αφαλατώσεων

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μονάδων αφαλάτωσης συνίσταται από δυο παράγοντες, τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και την απορριπτόμενη άλμη.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ